Robotická skupina

 
Na začiatok

Tieto stránky sú venované robotickej skupine, ktorá funguje ako spoločný projekt Katedry automatizácie a regulácie FEI STU v Bratislave a firmy Microstep-MIS sr.o. Skupina sa zaoberá predovšetkým vývojom mobilných robotov a príslušných senzorických systémov, ale i všeobecnými otázkami riadenia pohonov, tvorbe rozhrania človek/robot, spracovaniu informácií a pod.

 
Na začiatok

Mobilnej robotike sa venuje na Katedre automatizácie a regulácie zvýšená pozornosť približne od druhej polovice 90.tych rokov. V tomto období boli riešené čiastkové problémy spojené s návrhom mobilných robotov vo forme študentských ročníkových či diplomových projektov. Vzhľadom na dosiahnuté výsledky, záujem študentov, potrebu kontinuálneho odovzdávania nadobudnutých informácii ale i perspektívnosti danej oblasti bola v júni roku 2000 v spolupráci s firmou Microstep-MIS založená robotická skupina.

 
Na začiatok

Skupina je tvorená študentami, doktorandami a pracovníkmi Katedry automatizácie a regulácie a firmy Microstep-MIS, ktorá podporuje skupinu materiálne, technicky i finančne. V súčasnosti sa riešia v rámci vývoja mobilného inšpekčného systému následovné čiastkové úlohy:

  • Návrh výkonových časti DC motorov a krokových motorov
  • Vývoj senzorických systémov pre orientáciu mobilných robotov v prostredí
  • Návrh spoľahlivej bezdrôtovej komunikácie robota s operátorským stanovišťom
  • Návrh architektúry riadiaceho systému
  • Problémy navigácie v prostredí

Robotická skupina je otvorená novým členom, v prípade záujmu radi privítame ďalších spolupracovníkov z radov študentov a iných nadšencov robotiky. V prípade záujmu nás navštívte na Katedre automatizácie a regulácie v miestnosti D507, kl.543, resp. mailujte na adresu informacie@robotika.sk

 
 
Katedra Automatizácie a RegulácieMicrostep-MIS sr.o.