Propozície kategórie Pathfollower

Súťažná úloha

Zostrojiť elektronicky riadeného autonómneho mobilného robota, ktorý prejde po určenej dráhe a v časovom limite do cieľa. Smer a trasa je daná namaľovaným tmavým pruhom, na dráhe sú umiestnené rozličné prekážky.

Toto zadanie prestavuje reálnu úlohu napríklad pre automatické skladové manipulátory a podobne.

Dráha

Podklad dráhy bude svetlý (biely) s tmavou (čiernou) vodiacou čiarou šírky 15+/-1 mm. Celková dĺžka dráhy nepresiahne 20 m. Materiál bude papier, drevo, linoleum alebo podobné materiály.

Najmenší polomer oblúkov na trati bude 10 cm. Celkové prevýšenie nepresiahne 3 cm, maximálne stúpanie a klesanie je 5%. Na dráhe, podobne ako v reálnom svete, sa môžu vyskytovať náhodné prekážky (prerušená vodiaca čiara, prekážka na vodiacej čiare, zmena osvetlenia čiary a iné).

Úlohou robota nie je nájsť správnu cestu (nebudú žiadne križovatky a odbočky), ale výhradne sledovať namaľovanú čiaru. Na dráhe sa môže vyskytnúť aj tunel s minimálnym prierezom 25x25 cm. Dráha sa počas súťaže nemení, takže robot sa môže učiť a napr. rovné úseky pri ďalšej jazde prechádzať rýchlejšie.

Robot vyštartuje z kruhu o polomere 30 cm označeného nápisom ŠTART, za ktorým nasleduje asi 50 cm dlhý priamy úsek, na ktorom musí nájsť stopu a nastaviť sa na ňu. Za týmto úsekom sa nachádza štartovacia čiara, po prerušení svetelného lúča (10 mm nad povrchom dráhy) ľubovoľnou časťou robota sa začne merať čas.

Časomiera sa zastaví po prerušení podobného lúča na konci dráhy.

Činnosť robota

Po umiestnení robota do štartovacieho kruhu a jeho zapnutí súťažiaci nesmie do jeho činnosti nijakým spôsobom zasahovať. Robot musí byť riadený výlučne vstavanými elektronickými obvodmi.

Po prekročení štartovacej čiary robot nesmie opustiť dráhu vyznačenú tmavou čiarou s výnimkou obchádzania prekážky. Pri pohybe nesmie zanechávať žiadne stopy a značky. Na dráhe nesmie ostať ani žiadna jeho súčasť.

Pri poškodení súťažnej dráhy je robot diskvalifikovaný.

Rozmery a veľkosť robota

Rozmer robota nesmie v žiadnom smere presiahnuť 25cm. Uvedomte si aj obmedzenia dané tunelmi a polomermi oblúkov na dráhe.

Minimálne rozmery nie sú obmedzené. Hmotnosť nie je obmedzená.

Konštrukcia a materiály

Na konštrukciu sa nekladú žiadne obmedzenia. Jedinou požiadavkou je to, aby robot bol výrobkom súťažiaceho (súťažiacich). To nevylučuje komerčné stavebnice (LEGO, Fischertechnik), iba hotové výrobky.

Senzorika

Nie sú kladené žiadne obmedzenia na typ, počet a rozmery použitých snímačov, ak neporušujú iné pravidlá.

Súťažiaci nesmú použiť žiadne vonkajšie pomôcky na zlepšenie navigácie (nálepky, značky, zrkadielka,...)

Elektronika

Žiadna časť robota nesmie pracovať s väčším napätím ako je 24V. Celková spotreba by nemala byť viac ako 20A. Výnimky z tohto pravidla schvaľuje porota. Všetky riadiace obvody musia byť súčasťou robota, nie je možné riadiť jeho pohyb napríklad z externého PC pripojeného či už káblom, alebo bezdrôtovo.

Na použité elektronické súčiastky nie je žiadne obmedzenie.

Zdroje energie sú problém súťažiacich.

Poradie účastníkov a priebeh súťaže

Poradie súťažiacich bude vylosované tesne pred súťažou. Účastníci musia absolvovať predpísanú dráhu v poradí určenom losovaním. Každý súťažiaci robot môže prejsť dráhu trikrát vo vylosovanom poradí. Čas medzi pokusmi môže účastník využiť na ľubovoľné opravy a úpravy. Ak sa však nedostaví do 1 minúty po výzve na štart, stráca právo absolvovať pokus. V prípade, že sa prihlási veľa súťažiacich, porota môže znížiť počet pokusov, prípadne vyhlásiť kvalifikačné kolo.

Časové limity

Na prejdenie dráhy je stanovený časový limit 5 minút. Po piatich minútach sa meranie času zastaví a pokus sa zruší. Aj napriek tomuto handicapu však nie je diskvalifikovaný. Zastavenie merania času nemá nijaký vplyv na ostatné pokusy.

Hodnotenie a ceny

Každý prihlásený robot, ktorý prejde stanovenú dráhu, dostane diplom. Víťazom sa stane robot s najnižším dosiahnutým časom zo všetkých pokusov. Okrem toho môže porota udeliť cenu za najlepšiu konštrukciu a najelegantnejšiu konštrukciu (kapotáž).

Diskvalifikácia

Vo všeobecnosti platí, že pri každom porušení pravidiel je robot zo súťaže vylúčený. To platí najmä v týchto situáciach:

Bezpečnosť

Tri zákony robotiky:

  1. Robot nesmie ublížiť človeku alebo svojou nečinnosťou dopustiť, aby bolo človeku ublížené.
  2. Robot musí poslúchnuť príkaz človeka, s výnimkou prípadov, keď je taký príkaz v rozpore s prvým zákonom.
  3. Robot musí chrániť sám seba pred zničením, s výnimkou prípadov, keď je to v rozpore s prvým a druhým zákonom.

Isaac Asimov: The Complete Robot, Nightfall Inc., 1982.

V prípade, že zariadenie nebude spĺňať základné bezpečnostné predpisy, porota ho nesmie pripustiť k súťaži a nesmie dovoliť jeho prevádzkovanie.

Každý robot, ktorý by mohol ohroziť účastníkov, divákov, alebo zariadenie, bude vypnutý.Klimatické podmienky

Súťaž bude prebiehať v bežných klimatických podmienkach (T = 270 - 310 K, p = 90 - 120 kPa, 0 - 90% RH).

Skutočnú úroveň osvetlenia scény nie je možné vopred určiť. Pred súťažou bude vyhradený čas, ktorý môžu súťažiaci využiť na optimálne nastavenie citlivosti snímačov. Organizátor nemôže zaručiť, že diváci nebudú vrhať na dráhu tiene.

Upozornenie: Konštruktéri si musia uvedomiť, že moderné filmové a fotografické prístroje používajú zábleskové zariadenia a infračervené vysielače na zaostrovanie. Pretože priebeh súťaže bude zaznamenávaný, pri konštrukcii treba počítať aj s takýmito poruchovými signálmi.

Dokumentácia

Každý súťažiaci musí odovzdať pred súťažou dokumetáciu popisujúcu elektroniku, koštrukciu a riadiaci algoritmus. Najlepšia forma je html, organizátor poskytne priestor na jej uverejnenie na svojom serveri.

Porota

Nad priebehom súťaže a dodržiavaním pravidiel bdie porota.

Porota je najmenej trojčlenná, skladá sa zo zástupcov fakulty, študentov a sponzorov.

Výroky poroty sú záväzné vo všetkých sporných bodoch i v otázkach výkladu pravidiel.

Kedy a kde?

Súťaž bude prebiehať v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky na Ilkovičovej 3 v Bratislave v máji 2001. Účastníci budú mať možnosť otestovať dráhu (pravdaže nie jej súťažný tvar) v stanovených termínoch a deň pred súťažou.

Podpora účastníkov

Organizátor (KAR) umožní prihláseným účastníkom pracovať na zariadeniach KAR a podľa možnosti ich bude pri konštrukcii podporovať. Pracovníci katedry prispejú odbornými radami, oddelenie AP poskytne vývojové prostriedky pre procesory radu 8051.

Súťaž môže byť doplnená ukážkami profesionálnych robotov, prípadne demonštráciami sponzorujúcich firiem.

Registrácia a prihlášky

Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci a tímy (max. 5-členné) bez ohľadu na vek či zamestnanie.

Predbežnú prihlášku treba poslať najneskôr do 1. februára 2001 na adresu Ing. Richard BALOGH, Katedra automatizácie a regulácie, FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, e-mail: balogh@elf.stuba.sk, tel. (07) 6029 1411. Prihlásiť sa je možné aj pomocou formulára na www stránke

http://www.kar.elf.stuba.sk/contest

Tam nájdete aj pravidlá, konštrukčné návody, rady, inšpiračné obrázky a odkazy na podobné súťaže vo svete.

Akákoľvek pripomienka a podpora je vítaná.

Prihláška...